VI. Informacje uzupełniające do usług świadczonych przez BBR-Łódź Oraz we współpracy z innymi Audytorami

VI.1. Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

 • 1
  badanie sprawozdań finansowych ustawowych, których obowiązek przeprowadzenia badania wynika z art. 64 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.,
 • 2
  przeglądy sprawozdań finansowych, śródroczne i roczne,
 • 3
  badanie i przeglądy sprawozdań finansowych, których badanie nie jest obowiązkowe, a zostało zlecone przez Rady Nadzorcze, Walne Zgromadzenia i Właścicieli jednostek,
 • 4
  badanie i przeglądy sprawozdań finansowych, których badanie nie jest obowiązkowe, a zostało zlecone przez banki przy udzielaniu kredytów,

VI.2. badanie sprawozdań finansowych spółek kapitałowych przekształconych w inną spółkę kapitałową

VI.3. badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

VI.4. Wykonywanie innych usług poświadczających, wchodzących w zakres czynności rewizji finansowej, zastrzeżonych do wyłącznego wykonania przez biegłego rewidenta,

 • 1
  Usługi te polegają na dostarczeniu racjonalnego lub ograniczonego poziomu pewności co do zgodności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym z ewidencją księgową, prowadzonymi urządzeniami księgowymi i informacjami pozafinansowymi.
 • 2
  Warunki przy wykonywaniu innych usług poświadczających są następujące:
 • a
  następuje powiązanie trzech stron to jest:

  – biegłego rewidenta wykonującego usługę badania zagadnienia w celu jego oceny,
  – strony odpowiedzialnej za badane zagadnienie,
  – zamierzonego użytkownika rezultatów usługi wykonanej przez biegłego rewidenta,

 • b
  zagadnienie, będące przedmiotem usługi, zastrzeżone jest przepisami prawa do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów,
 • c
  istnieją właściwe kryteria oceny zagadnienia,
 • d
  wykonywanie usług następuje w sposób właściwy działaniu biegłych rewidentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również zgodnie z zasadami etyki zawodowej obowiązującej biegłych rewidentów,
 • e
  biegły rewident formułuje wnioski (ocenę) z wykonania usługi

VI.5. Inne usługi poświadczające, zastrzeżone do wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta to :

 • a
  dowolne kombinacje usług mających na celu dostarczenie racjonalnego lub ograniczonego poziomu pewności , a polegające na wydaniu opinii, raportu , stanowiska.

  Wydanie opinii, raportu, stanowiska poprzedzone będzie odpowiednimi procedurami oceny, wynikającymi z procedur badania sprawozdań finansowych, z którymi możliwe jest porównanie stanu stwierdzonego w trakcie wykonywania usługi.

  Przykłady usług poświadczających to:
  – badanie rachunkowości oraz działalności spółek z o.o.,
  – badanie dokonane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższanie kapitału zakładowego,
  – badanie przekształcenia spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe,
  – badanie przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową,
  Audyty projektów i programów unijnych w zakresie w jakim są one zastrzężone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłych rewidentów.

VI.6. Wykonywanie innych usług atestacyjnych nie będących usługami poświadczającymi i nie wchodzących da zakresu czynności rewizji finansowej.


 • – przygotowanie/sporządzenie sprawozdań finansowych według dokumentów przedstawionych przez zleceniodawcę z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych, kontroli wewnętrznej, zasad ryzyka, pracochłonności oraz obowiązującej etyki zawodowej biegłego rewidenta i audytora,
  – sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych, ekspertyz według dokumentów i zdarzeń przedstawionych przez zleceniodawców,
  – uczestnictwo w inwentaryzacji, konfrontacja z posiadaną przez zleceniodawcę instrukcją o inwentaryzacji,
  – usługi doradztwa, zarządzania z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej oraz prawa podatkowego, zastrzeżonych do wykonywania przez biegłego rewidenta/audytora,