III. Zakres świadczonych usług

III.1. Klasyfikacja wykonywanych usług w podziale na:

III.1.1. Usługi poświadczające świadczone wyłącznie przez biegłych rewidenta to :

 • A
  Usługi atestacyjne takie jak:

  – badanie sprawozdań finansowych
  – przeglądy sprawozdań finansowych


 • B
  inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone do wykonywania wyłącznie przez biegłych rewidentów.

  Inne usługi atestacyjne to:
  – zlecenia atestacyjne oparte na stwierdzeniach
  – zlecenia atestacyjne oparte na sprawozdawczości bezpośredniej

 • C
  Inne usługi poświadczające muszą spełniać niżej wymienione warunki:

 • 1
  następuje powiązanie trzech stron to jest:

  – biegłego rewidenta wykonującego usługę badania zagadnienia w celu jego oceny,
  – strony odpowiedzialnej za badane zagadnienie,
  – zamierzonego użytkownika rezultatów usługi wykonanej przez biegłego rewidenta,

 • 2
  zagadnienie, będące przedmiotem usługi, zastrzeżone jest przepisami prawa do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów,
 • 3
  istnieją właściwe kryteria oceny zagadnienia,
 • 4
  wykonywanie usług następuje w sposób właściwy działaniu biegłych rewidentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również zgodnie z zasadami etyki zawodowej obowiązującej biegłych rewidentów,
 • 5
  biegły rewident formułuje wnioski (ocenę) z wykonania usługi

III.1.2. Usługi pokrewne, nieatestacyjne , wykonywane w oparciu o:

- Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 4400 „Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych”,
- Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 4410”usługi kompilacji

III.2 Usługi nieatestacyjne to usługi polegające na sporządzaniu dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych.

– tworzenie lub zmiana zapisów w księgach rachunkowych
– określenie klasyfikacji transakcji do odpowiednich kont
– sporządzanie lub zmiana dokumentów źródłowych
– tworzenie danych
– usługi płacowe w oparciu o dane przygotowane przez klienta
– wprowadzanie do księgi głównej transakcji zadekretowanych przez Klienta
– sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie informacji zawartych w zestawieniu obrotów i sald usługi związane z wyceną
– wycena polegająca na przyjmowaniu pewnych założeń dotyczących przyszłych zdarzeń,
- zastosowaniu odpowiednich metod i technik oraz połączeniu obu czynności, w celu obliczenia określonej wartości lub zakresu wartości dotyczących składnika aktywów, zobowiązań lub całej firmy, usługi podatkowe,
– sporządzanie zeznań podatkowych
– planowanie podatkowe i inne usługi doradcze z zakresu podatków
– pomoc w rozstrzyganiu sporów podatkowych,
- usługi audytu wewnętrznego
– monitorowanie kontroli wewnętrznej
– sprawdzenie informacji finansowych i operacyjnych
– specjalne badanie konkretnych pozycji, w tym szczegółowe testowanie transakcji, sald i procedur
– kontrola gospodarności, wydajności i efektywności działalności operacyjnej, w tym czynności niezwiązanych z finansami jednostki
– kontrola zgodności z prawem, regulacjami i innymi wymogami zewnętrznymi, a także z polityką i zarządzeniami kierownictwa oraz innymi wymogami wewnętrznymi
– ustalanie zasad audytu wewnętrznego lub wskazywanie strategicznych kierunków czynności
– audytu wewnętrznego

III.3. Podział ten jest istotny w świetle zmian uchwalonej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie:

- rocznych sprawozdań finansowych,
- skonsolidowanych sprawozdań finansowych
oraz
- powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek,

IV. Usługi świadczone przez Biegłego Rewidenta prowadzącego Firmę pod nazwą BBR-Łódź

Usługi świadczone przez BBR-Łódź będą realizowane:

 • a
  na podstawie umów, we współpracy z innymi Audytorami
 • b
  na podstawie umów, na własny rachunek BBR-Łódź , w zakresie wynikającym z posiadanego doświadczenia zawodowego

V. Zakres świadczonych usług przez BBR-Łódź według Ustawy o biegłych rewidentach

 • 1
  badanie sprawozdań finansowych jednostek zobowiązanych do obowiązkowego badania sprawozdań finansowych,
 • 2
  przeglądy sprawozdań finansowych, śródrocznych i rocznych,
 • 3
  badanie rachunkowości oraz działalności spółki na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego – art. 223 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) (Dz. U. 2000.94.1037 z późn. zm.),
 • 4
  badanie planu przekształcenia spółki kapitałowej – art. 559 § 1 KSH,
 • 5
  badanie planu przekształcenia działalności przedsiębiorcy w spółkę kapitałową,
 • 6
  audyty projektów i programów unijnych, dla których są one wymagane i zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta,
 • 7
  wycena akcji spółki sporządzona według wartości godziwej – art. 79 ust. 4c ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009.185.1439- j.t.),
 • 8
  badanie corocznej informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne – art. 34 Ustawy z 27 czerwca1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. 2001.79. 857 z późn. zm.),
 • 9
  wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
 • 10
  prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
 • 11
  świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
 • 12
  świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów,

VI. Zakres świadczonych usług przez BBR-Łódź według IAASB.

Są to usługi Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB).

ISAAB jest to niezależny organ działający pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) ustanawiający ogólnie akceptowane na całym świecie standardy rewizji finansowej.

Zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. UE.L.2006.157.87 z późn. zm.) wszystkie kraje członkowskie zobowiązane są do stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, a więc zasady ustanawiane przez tę organizację dotyczą zarówno Polski, jak i pozostałych krajów członkowskich.

VI.1. Rodzaje usług biegłego rewidenta według IAASB to:

 • 1
  Badania historycznych informacji finansowych według Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
 • 2
  Badanie sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
 • 3
  Przeglądy historycznych informacji finansowych według Międzynarodowych Standardów Usług Przeglądu:
 • 3.1
  usługi według MSUP 2400 „Usługi przeglądu historycznych sprawozdań finansowych”
 • 3.2
  badanie śródrocznych informacji finansowych, krótszych od roku obrotowego, sporządzone i zaprezentowane w postaci pełnego lub skróconego sprawozdania finansowego, przeprowadzone przez biegłego rewidenta niebadającego rocznego sprawozdania finansowego
 • 3.3
  usługi według MSUP 2410 „Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki”
 • 3.4
  badanie śródrocznych informacji finansowych, krótszych od roku obrotowego, sporządzone i zaprezentowane w postaci pełnego lub skróconego sprawozdania finansowego, przeprowadzone przez biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe
 • 3.5
  Usługi atestacyjne inne niż badanie lub przeglądy historycznych informacji finansowych według Międzynarodowych Standardów Usług Atestacyjnych (MSUA)
 • 4
  usługi według MSUA 3000 „Usługi atestacyjne inne niż badanie lub przeglądy historycznych informacji finansowych" i MSUA 3420 "Raporty poświadczające na temat procesu kompilacji informacji finansowych pro forma zamieszczanych w prospektach emisyjnych":
  –– badanie planu połączenia spółek
  –– badanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych
  –– prospekty emisyjne – badanie informacji pro forma
  –– stwierdzenia na temat skuteczności kontroli wewnętrznej
  –– badanie zgodności systemów informatycznych ze standardami stawianymi przez instytucje regulujące rynek oraz/lub wymogami prawnymi.
  –– badanie efektywności działania systemu kontroli wewnętrznej
  –– badanie poprawności prezentowanych informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i informacji niefinansowych w raportach rocznych spółek publicznych
  –– weryfikacje poprawności wyceny majątku, wartości całych spółek
  sporządzone przez niezależnych konsultantów
  –– ocena zgodności dokumentów przygotowanych i publikowanych
  przez Klienta z obowiązującymi wymogami prawa
  –– poświadczenie zgodności przygotowanych na potrzeby połączeń jednostek sprawozdań finansowych pro forma z wymogami rozporządzeń Komisji WE

VI.2. Usługi według MSUA 3400 „Badanie prognozowanych informacji finansowych”, według IAASB

– badanie prognoz finansowych będących elementem prospektów Emisyjnych
– badanie prognoz finansowych przedstawianych pożyczkodawcom/potencjalnym inwestorom
– usługi według MSUA 3402 „Raporty poświadczające na temat kontroli w serwisowych organizacjach usługowych”
– badanie przygotowanego przez kierownictwo organizacji usługowej opisu systemu, kontroli, i pisemnego zapewnienia kierownictwa o rzetelności tego opisu oraz odpowiednim zaprojektowaniem tych kontroli na dany dzień lub za określony okres, jak również to, że kontrole działały efektywnie przez określony czas

VI.3. Usługi pokrewne , według IAASB

VI.3.1. według MSUP 4400 „Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych", według IAASB

– usługi due-dilligence
– uzgodnione procedury dla udziałowców
– sprawdzenia określonych dokumentów, wydatków, umów
– uzgodnione procedury w odniesieniu do informacji finansowej spółki zależnej
– uzgodnione procedury dotyczące sprawdzenia zgodności informacji przekazywanych przez podmioty konkurencyjne do podmiotu, działającego na ich rzecz
– potwierdzenie zgodności części sprawozdania finansowego lub jego całości, z księgami rachunkowymi jednostki
– sprawdzenie, czy zatwierdzone i wdrożone procedury kontroli wewnętrznej są przestrzegane przez pracowników jednostki
–– sprawdzenie poprawności wykorzystywania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

VI.3.2. MSUP 4410 „Kompilacja informacji finansowych" według IAASB

– sporządzenie pakietów konsolidacyjnych
– sporządzenie informacji pro forma
– sporządzenie specjalnych raportów
– przygotowanie sprawozdań finansowych
– przygotowanie innych sprawozdań, co do których przygotowania zobligowana jest jednostka
– przygotowanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych

VII. Rodzaje usług biegłego rewidenta według Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych IFAC

Polskie prawo (Ustawa o biegłych rewidentach, art. 4 ust. 1 pkt 3) i standardy międzynarodowe (Międzynarodowe Standardy 2009, 23) zobowiązują biegłych rewidentów do pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej przy wykonywaniu usług takich jak:

VII .1. Usługi atestacyjne według kodeksu etyki IFAC

1.1. badanie sprawozdań finansowych
– badanie sprawozdań finansowych
– przegląd sprawozdań finansowych

1.2. inne usługi atestacyjne
– zlecenia atestacyjne oparte na stwierdzeniach
– zlecenia atestacyjne oparte na sprawozdawczości bezpośredniej

VII .2. Usługi nieatestacyjne według kodeksu etyki IFAC, do których zalicza się usługi takie jak:

VII 2.1. sporządzanie dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych

– tworzenie lub zmiana zapisów w księgach rachunkowych
– określenie klasyfikacji transakcji do odpowiednich kont
– sporządzanie lub zmiana dokumentów źródłowych
– tworzenie danych
– usługi płacowe w oparciu o dane przygotowane przez klienta
– wprowadzanie do księgi głównej transakcji zadekretowanych przez Klienta
– sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie informacji zawartych w zestawieniu obrotów i sald usługi związane z wyceną
– wycena polegająca na przyjmowaniu pewnych założeń dotyczących przyszłych zdarzeń, zastosowaniu odpowiednich metod i technik oraz połączeniu obu czynności, w celu obliczenia określonej wartości lub zakresu wartości dotyczących składnika aktywów, zobowiązań lub całej firmy, usługi podatkowe
– sporządzanie zeznań podatkowych
– planowanie podatkowe i inne usługi doradcze z zakresu podatków
– pomoc w rozstrzyganiu sporów podatkowych,
- usługi audytu wewnętrznego
– monitorowanie kontroli wewnętrznej
– sprawdzenie informacji finansowych i operacyjnych
– specjalne badanie konkretnych pozycji, w tym szczegółowe testowanie transakcji, sald i procedur
– kontrola gospodarności, wydajności i efektywności działalności operacyjnej, w tym czynności niezwiązanych z finansami jednostki
– kontrola zgodności z prawem, regulacjami i innymi wymogami zewnętrznymi, a także z polityką i zarządzeniami kierownictwa oraz innymi wymogami wewnętrznymi
– ustalanie zasad audytu wewnętrznego lub wskazywanie strategicznych kierunków czynności
– audytu wewnętrznego

VII.3. Inne rodzaje usług biegłego rewidenta według kodeksu etyki IFAC, do których zalicza się takie usługi jak:

– decydowanie, które zalecenia wynikające z przeprowadzonego audytu wewnętrznego powinny zostać wdrożone
– przedstawienie w imieniu kierownictwa wyników audytu wewnętrznego osobom sprawującym nadzór
– przejęcie odpowiedzialności za opracowanie, wdrożenie i stosowanie kontroli wewnętrznej usługi informatyczne
– projektowanie lub wdrażanie oprogramowania
– projektowanie lub instalowanie sprzętu komputerowego
– przeprowadzanie oceny i wydawanie rekomendacji dotyczących systemów, które zostały zaprojektowane, wdrożone lub są obsługiwane przez innego dostawcę lub klienta
- ekspertyzy, opinie i inne usługi świadczone na potrzeby i w związku z postępowaniem sądowym (usługi pomocnicze w sprawach sądowych)
– usługi pomocnicze w sprawach sądowych
– występowanie w charakterze biegłego sądowego
– wyliczanie szacunkowych kwot szkód lub odszkodowań albo innych kwot, które w wyniku sprawy sądowej lub innego sporu prawnego, mogą stać się należnościami lub zobowiązaniami
– pomoc przy zarządzaniu dokumentami oraz ich wyszukiwaniu usługi prawne
– usługi dotyczące działalności korporacyjnej i handlowej jednostki
– prowadzenie spraw sądowych, doradztwo prawne i wsparcie w sprawie połączeń i przejęć, a także pomoc dla wewnętrznych działów prawnych klientów
– usługi prawne służące wspieraniu klienta w przeprowadzeniu transakcji usługi rekrutacyjne
– sprawdzenie kwalifikacji zawodowych grupy kandydatów oraz doradzanie w zakresie ich przydatności na dane stanowisko
– odbywanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na określone Stanowisko
– udzielanie porad na temat kompetencji kandydata ubiegającego się o stanowisko w dziale rachunkowości finansowej, administracji lub kontroli, usługi z zakresu finansów korporacyjnych
– pomoc w projektowaniu strategii przedsiębiorstwa
– doradztwo z zakresu transakcji kupna lub sprzedaży
– wsparcie w przeprowadzeniu transakcji mających na celu uzyskanie finansowania
– doradztwo z zakresu restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa